TỪ KHÓA THAM KHẢO

GIỚI THIỆU

TỔNG HỢP KHUYẾN CÁO

CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN

HƯỚNG DẪN 1.1. ĐỊNH NGHĨA BỆNH THẬN MẠN

HƯỚNG DẪN 1.2. PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN (1.2.1 – 1.2.4)

HƯỚNG DẪN 1.2. PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN (1.2.5 – 1.2.7)

HƯỚNG DẪN 1.3. TIÊN LƯỢNG BỆNH THẬN MẠN

HƯỚNG DẪN 1.4: ĐÁNH GIÁ BỆNH THẬN MẠN

– HƯỚNG DẪN 1.4.1: Đánh giá mạn tính

– HƯỚNG DẪN 1.4.1: Đánh giá nguyên nhân

– HƯỚNG DẪN 1.4.3. : Đánh giá GFR

– HƯỚNG DẪN 1.4.4.: Đánh giá Albumin niệu

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH, NHẬN BIẾT VÀ TIÊN LƯỢNG TIẾN TRIỂN BỆNH THẬN MẠN

HƯỚNG DẪN 2.1. Xác định và nhận biết tiến triển bệnh thận mạn (2.1.1 – 2.1.4)

HƯỚNG DẪN 2.2. Tiên lượng tiến triển bệnh thận mạn (2.2.1)