Bài viết đang trong quá trình hoàn thiện …

Nội dung Link Tiếng Anh Link Tiếng Việt
KDOQI 2009 CKD – MBD: Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Chẩn đoán, Đánh giá, Phòng ngừa và Điều trị Rối loạn Chuyển hóa Chất khoáng và Xương trong bệnh thận mạn – Bản hướng dẫn đầy đủ.
KDOQI 2009 CKD – MBD: Bảng Bổ sung  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Cập nhật Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Chẩn đoán, Đánh giá, Phòng ngừa và Điều trị Rối loạn Chuyển hóa Chất khoáng và Xương trong bệnh thận mạn – Bản hướng dẫn đầy đủ.
KDOQI 2017 CKD – MBD: Tóm tắt nội dung Cập nhật Hướng dẫn về Bệnh thận mãn tính–Rối loạn xương và khoáng chất (CKD-MBD) KDIGO năm 2017: những thay đổi và tại sao nó lại quan trọng  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Chẩn đoán, Đánh giá, Phòng ngừa và Điều trị Rối loạn Chuyển hóa Chất khoáng và Xương trong bệnh thận mạn – Tóm tắt của KDIGO  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Phụ lục A và B  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Bảng tóm tắt bằng chứng  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Bảng Thuyết minh (PDF)  
KDOQI 2017 CKD – MBD: Bảng Thuyết minh (PPT)  

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
1,25(OH)2D 1,25-Dihydroxyvitamin D
25(OH)D 25-Hydroxyvitamin D
ACC/AHA American College of Cardiology/American Heart Association Đại học Tim mạch Hoa kỳ/Hội Tim mạch Hoa Kỳ
AE Adverse event Biến cố bất lợi
ALP Alkaline phosphatases Phosphatases kiềm
b-ALP Bone-specific alkaline phosphatase Phosphatases kiềm đặc hiệu xương
BMD Bone mineral density Mật độ xương
BRIC Bone Relationship with Inflammation and Coronary Calcification Mối liên quan xương với vôi hóa mạch vành và viêm
  Bone turnover Luân (chu) chuyển xương
  Bone modeling Mô hình xương
  Bone remodeling Tái mô hình xương
  Bone formation Tạo xương
  Bone resorption Hủy xương
BV Bone volume Thể tích xương
CAC Coronary artery calcification Vôi hóa mạch vành
CaR Calcium-sensing receptor Thụ thể cảm nhận calci
Ca x P Calcium–phosphorus product
CI Confidence interval Khoảng tin cậy
CKD Chronic kidney disease Bệnh thận mạn
CKD–MBD Chronic kidney disease–mineral and bone disorder Rối loạn chuyển hóa chất khoáng và xương
CrCl Creatinine clearance Độ thanh thải creatinin
CT Computed tomography Chụp cắt lớp vi tính
CTX Carboxyterminal cross-linking telopeptide of bone collagen
CVD Cardiovascular disease Bệnh tim mạch
DCOR Dialysis in Clinical Outcomes Revisited
DOPPS Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study
DPD Deoxypyridinoline
DXA Dual energy X-ray absorptiometry Hấp thụ tia X năng lượng kép
EBCT Electron beam computed tomography Chụp cắt lớp vi tính chùm electron
eGFR Estimated glomerular filtration rate Mức lọc cầu thận ước tính
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme
ERT Evidence review team Đội tổng hợp bằng chứng
FDA Food and Drug Administration Ủy Ban Thực phẩm và Thuốc
FGF Fibroblast growth factor Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi
GFR Glomerular filtration rate Mức lọc cầu thận
HD Hemodialysis Thận nhân tạo
HDL-C High-density lipoprotein cholesterol lipoprotein cholesterol mật độ cao
HPLC High-performance liquid chromatography Sắc ký lỏng hiệu xuất cao
HPT Hyperparathyroidism Cường cận giáp
HR Hazard ratio
IMT Intimal-medial thickness Độ dầy nội mô – trung gian
IP Intraperitonea Trong phúc mạc
iPTH Intact parathyroid hormone PTH nguyên vẹn
IRMA Immunoradiometric assay Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ
IU International Unit Đơn vị quốc tế
IV Intravenous Tiêm tĩnh mạch
KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KDOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KDQOL Kidney Disease Quality of Life Instrument
LDL-C Low-density lipoprotein cholesterol lipoprotein cholesterol trọng lượng phân tử thấp
MGP Matrix Gla protein
MDRD Modification of Diet in Renal Disease
MLT Mineralization lag time Thời gian trễ khoáng hóa
MSCT Multislice computed tomography Chụp cắt lớp vi tính đa lớp
N Number of subjects Số đối tượng
NAPRTCS North American Renal Trials and Cooperative Studies
NHANES National Health and Nutrition Examination Survey
NKF National Kidney Foundation
NTX Aminoterminal cross-linking telopeptide of bone collagen
OC Osteocalcin
OPG Osteoprotegerin
OR Odds ratio
PD Peritoneal dialysis
PICP Procollagen type I C propeptide
PINP Procollagen type I N propeptide
PTH Parathyroid hormone
PWV Pulse wave velocity Vận tốc sóng mạch
qCT Quantitative computed tomography Chụp cắt lớp vi tính định lượng
QOL Quality of life Chất lượng sống
qUS Quantitative ultrasonography Siêu âm định lượng
RANK-L Receptor Activator for Nuclear Factor kB Ligand
RCT Randomized controlled trial Thủ nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
rhGH Recombinant human growth hormone Hormon tăng trưởng người tái tổ hợp
RIA Radioimmunoassay Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ
RIND Renagel in New Dialysis
RR Relative risk Nguy cơ tương đối
s.d. Standard deviation Độ lệch chuẩn
SDS Standard deviation score Điểm lệch chuẩn
SEEK Study to Evaluate Early Kidney Disease
SERM Selective estrogen receptor modulator Bộ điều biến thụ thể estrogen chọn lọc
SF-36 Medical Outcomes Study Short Form 36
t-ALP Total alkaline phosphatases Phosphatases kiềm tổng
TMV Turnover, mineralization, volume Luân chuyển, khoáng hóa, thể tích
TRAP Tartrate-resistant acid phosphatase
TV Tissue volume Thể tích mô
US Ultrasonography
VDR Vitamin D receptor Thụ thể vitamin D
WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới

THUẬT NGỮ SINH LÝ BỆNH XƯƠNG

Tiếng Anh Tiếng Việt Viết tắt
Bone mineral density Mật độ xương BMD
Coronary Artery Calcification scoring Điểm vôi hóa mạch vành CAC score
Peak bone mineral density Mật độ xương đỉnh
Modeling Mô hình
Remodeling Tái mô hình
Osteoblast Tế bào tạo xương
Osteoclast Tế bào hủy xương
Bone formation Tạo xương
Bone resorption Hủy xương
Osteocyte Cốt bào
Lining cells Tế bào liên kết
Hematopoietic cell Tế bào tạo máu
Mesenchymal stem cell Tế bào mầm trung mô
Dual X-ray absorptiometry (DXA) Đo độ hấp thu năng lượng kép DXA