Hiện ở Việt Nam chưa có tài liệu nào được xuất bản chính thức về các lý thuyết cơ bản trong thận nhân tạo. Nằm đưa lại kiến thức cơ bản nhất, chúng tôi sẽ viết lại toàn bộ các kiến thức đã biết bằng một ngôn ngữ dễ hiểu nhất dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Hy vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình vì sự phát triển của chuyên ngành. Danh sách dưới đây là tên của từng bài viết, bạn đọc có thể tích vào từng tiêu đề để đi đến bài viết chi tiết hơn.

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ VÀ MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC URE TRONG THẬN NHÂN TẠO

Bài 1: Nguyên lý lọc máu trong thận nhân tạo chu kỳ

Bài 2: Tỷ lệ lọc, độ thanh thải của quả lọc

Bài 3: Ure, lý do được lựa chọn trong tính toán các chỉ số lọc máu

Bài 4: Hiệu quả lọc máu, URR và Kt/V và mối quan hệ giữa hai chỉ số

Bài 5: Công thức Kt/V cuối cùng

Bài 6: Mô hình Multipool, Kt/V cân bằng – eKt/V

Bài 7: Tái tuần hoàn và ảnh hưởng lên kết quả Kt/V

Bài 8: Chức năng thận tồn dư Kru

Bài 9: Kt/V tiêu chuẩn – stdKt/V

Bài 10: Thận nhân tạo đầy đủ theo hướng dẫn của KDOQI 2015

CHƯƠNG 2: MÁY THẬN NHÂN TẠO (Bắt đầu từ bài viết này, bạn đọc phải đăng nhập mới có thể đọc tài liệu)

Bài 11: Vòng tuần hoàn ngoài cơ thể trong thận nhân tạo

Bài 12: Tuần hoàn dịch lọc thận nhân tạo

Bài 13: Quả lọc trong thận nhân tạo